Το e-Start μου – Η επίσημη έναρξη

Οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες, όπως η ηλεκτρονική διακυβέρνηση και το ηλεκτρονικό εμπόριο εξοικονομούν χρόνο και παρέχουν σημαντικά οφέλη για τους πολίτες, τις κυβερνήσεις και τις επιχειρήσεις. Ως εκ τούτου, μπορεί να υπάρξει σημαντική εξοικονόμηση, μεγαλύτερη διαφάνεια ή γενικά ευκολότερος και πιο βολικός τρόπος διαχείρισης διοικητικών καθηκόντων.

Η αυξανόμενη τάση της χρήσης του διαδικτύου δεν οδηγεί αυτόματα σε αύξηση των ψηφιακών δεξιοτήτων. Επιπλέον, η συνεχώς διευρυνόμενη πρόσβαση στο διαδίκτυο οδηγεί σε ακόμη μεγαλύτερο «ψηφιακό χάσμα». Οι μειονεκτούσες ομάδες ανθρώπων, κυρίως, υποφέρουν από το αυξανόμενο κενό και χρειάζονται βοήθεια για την απόκτηση των σχετικών δεξιοτήτων που είναι απαραίτητες για τη χρήση ηλεκτρονικών υπηρεσιών.

Το My e-Start είναι ένα διετές έργο που θα αναπτύξει ένα εξαιρετικά απλό διαδικτυακό μάθημα και μια φιλική προς το χρήστη ηλεκτρονική πλατφόρμα προσαρμοσμένη στις συγκεκριμένες ανάγκες μιας ομάδας στόχου ιδιαίτερα ευάλωτου στον ψηφιακό αποκλεισμό, δηλαδή των ηλικιωμένων, μειονεκτούντων ατόμων με χαμηλή εκπαίδευση και επίπεδα εκπαίδευσης και άτομα με μεταναστευτικό υπόβαθρο.

Στις 21 Οκτωβρίου 2020, οι εταίροι συναντήθηκαν διαδικτυακά για πρώτη φορά όπου συμφώνησαν στα αρχικά βήματα σε ό,τι αφορά τη διεξαγωγή ολοκληρωμένης έρευνας για τον εντοπισμό των πιο απαραίτητων ικανοτήτων για τη χρήση υπηρεσιών ηλεκτρονικού εμπορίου και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.