My e-Start

Все повече европейски страни предлагат онлайн административни и търговски услуги, за да предоставят на гражданите си възможността да извършват операции по-лесно, бързо и евтино. Очертава се очевидна тенденция за бъдещето:

Търсенето на тези услуги ще нараства, както и предлагането им от страна на властите и бизнеса. Въпреки че електронното управление и търговия носят много ползи, използването им изисква определени дигитални знания и умения, с  които не всички хора разполагат. Това е началната точка на проекта My e-Start.

Цел

Целта на проекта My e-Start е да помогне на хората да придобият необходимите умения, за да използват най-често срещаните услуги за електронно управление и търговия в тяхната страна (напр. електронно банкиране, подаване на данъчни декларации, използване на електронна идентификация). Екипът по проекта иска да предостави на обучаемите положителен опит от срещата с електронните услуги, за да изпитат чувство за успех.

Конкретната цел на My e-Start е да допринесе за включването на непривилегировани групи като проектира, развие и разпространи високо ефективни и устойчиви продукти, които отговарят на нуждите на целевата група и имат широко приложение.

Дейности

Основен резултат от проекта ще бъде разработването на изключително достъпен онлайн курс и лесна за употреба електронна платформа, адаптирана към специфичните нужди на целевата група. И в двата случая подходът ще бъде фокусиран върху достъпен език, разбираеми инструкции, ясни визуални елементи и структура, за да се избегне объркването и стресът сред участниците. Целта на онлайн курса е да предостави на участниците основни познания за популярни услуги за електронно управление и търговия в техните страни, както и как да ги използват. За да подпомогне осъществяването на курса в различни среди, My e-Start ще разработи цялостен наръчник за обучители на възрастни и треньори, работещи с целевата група, които искат да приложат онлайн обучението в своята практика.

Целева група

Нарастващата тенденция на използване на интернет не води автоматично до подобряване на дигиталните умения. Освен това непрекъснато разширяващият се достъп до интернет води до още по-голяма „дигитална празнина“. „Дигиталната пропаст“ е „разликата между отделни лица, домакинства, предприятия и географски райони на различни социално-икономически нива по отношение както на възможностите им за достъп до информационни и комуникационни технологии, така и на използването на Интернет за голямо разнообразие от дейности“. Групите хора в неравностойно положение страдат особено много от нарастващата пропаст и се нуждаят от помощ за придобиване на подходящи умения, необходими за използването на електронни услуги. Затова My e-Start ще се фокусира върху целева група, особено уязвима към дигитално изключване, а именно възрастни хора, хора в неравностойно положение с ниско ниво на образование и хора с мигрантски произход.